oshigata.nl
oshigata.nl Menu

Examples

Hamon treatment examples

hamon1

1) Suga notare, wide ko nie, Jihada : ko mokume.

2) Notare midare and gunome midare. Ashi, kinsji, sunagashi.

3) Gunome notareĀ , ashi, chu nie, some sunagashi. Jihada : chu itame.

PLEASE CLICK HERE FOR AN ENLARGED IMAGE

< return to main page